Algemeen Door deze website te benaderen en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van onderhavige disclaimer, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gebruik van deze website Deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken over bepaalde onderwerp(en), en is derhalve niet bedoeld als een uitputtende informatiebron voor betreffende onderwerpen. Daardoor is de informatie op deze website niet bedoeld als professioneel advies of professionele dienst. Indien u specifieke vragen of problemen heeft, dient u ter zake een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen. Het gebruik van op deze website aangeboden informatie, en het op basis daarvan nemen van beslissingen is geheel voor uw eigen risico en rekening. Opitulare tracht op deze website actuele, volledige en juiste informatie aan te bieden. Opitulare geeft echter geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de website en de daarop aangeboden informatie. Zo garandeert Opitulare niet dat de aangeboden informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke effecten. Informatie die via deze website naar Opitulare wordt verstuurd, is niet volledig beveiligd tegen inbreuken door onbevoegden, zodat deze wijze van communiceren niet vertrouwelijk is. Opitulare staat daarom niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een via deze website verzonden bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Opitulare aanvaardt bovendien geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze website en de daarin vervatte informatie. Opitulare beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland. Zij staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie tevens geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Indien u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Gebruik van deze website dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, en/of dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, is verboden. De op deze website verkondigde meningen behoren toe aan de auteur(s), en vormen derhalve niet noodzakelijk de mening van de organisatie van Opitulare Deze website brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor Opitulare tot stand.

Hyperlinks en verwijzigen Hyperlinks met of verwijzingen naar andere websites dienen uitsluitend ter informatie. Opitulare aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, dan wel aansprakelijkheid voor toegang tot of de informatie op enige website die een hyperlink of verwijzing heeft van of naar onderhavige website. Het aanbieden van hyperlinks met of verwijzingen naar websites van derden door Opitulare, is géén aanbeveling voor de op of via deze websites aangeboden informatie, diensten of producten. Het gebruik van dergelijke hyperlinks of verwijzingen is derhalve volledig voor uw eigen risico en rekening. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opitulare is het verboden hyperlinks met of verwijzingen naar website(s) van Opitulare aan te bieden.

Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Opitulare, haar licentiegever(s) dan wel andere gerechtigde(n). Opitulare, of de betreffende licentiegever/gerechtigde, behoudt derhalve uitdrukkelijk alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, et cetera). U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten. Behoudens het downloaden, printen, kopiëren, en dergelijke, van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Opitulare, of de betreffende licentiegever/gerechtigde, verboden om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken of te distribueren, over te nemen, te verspreiden, te vermenigvuldigen, in licentie te geven, en dergelijke. Aansprakelijkheid indien Opitulare aansprakelijk blijkt te zijn voor enigerlei schade voortvloeiende uit een opdracht, dan wel het gebruik van de website dan is haar schadevergoedingsplicht beperkt tot een maximum van één maal het bedrag van het honorarium door de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar c.q. één maal de factuurwaarde van de vergoeding die verschuldigd is voor het gebruik van de website, althans dat gedeelte van de opdracht c.q. de vergoeding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Opitulare is boven dit bedrag derhalve niet schadeplichtig.

Toepasselijke recht en forumkeuze Op deze website en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer, die niet door de betreffende partijen in der minne kunnen worden opgelost, worden beslist door de naar normale regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter te Eindhoven. Indien sprake is van tegenspraak of inconsistentie tussen deze disclaimer en anderstalige versies van de disclaimer, prevaleert de Nederlandstalige versie.

Wijzigingen Opitulare behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, daaronder begrepen de tekst van onderhavige disclaimer, zonder (voorafgaande) aankondiging te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Het is daarom raadzaam om periodiek te controleren of dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Vragen Indien u vragen heeft over het gebruik van deze website, dan kunt u deze hier mailen.