Algemene voorwaarden Opitulare

1. ALGEMEEN

Definities:

1.1: Opdrachtnemer: Opitulare, of diens geregistreerde handelsnaam, gevestigd aan de Marknessestraat 19, 5045 KW te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51438739

1.2: Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

1.3: Werkzaamheden: Alle werkzaamheden,die de Opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.

1.4: Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

1.5: Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer(hierna genoemd AV).

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1: Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of opdracht waarop Opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.

2.2: Op van deze AV afwijkende bedingen kan de Opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.3: Aan de in lid 2.2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.

2.4: De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.6: Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; cq, vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan Opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

3.2: De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.

3.3: De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

3.4: Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende overeenkomst, die is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, door Opdrachtnemer is terug ontvangen.

4.2: De door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

5.1: Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.2: Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

5.3: Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

5.4: Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst van onbepaalde tijd, na opgave van redenen, schriftelijk op te zeggen, op voorwaarde dat lopende werkzaamheden waartoe reeds opdracht was gegeven zijn afgerond en betaald. De opzegtermijn bedraagt 2 (twee) maanden.

5.5: Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een maandelijks abonnement zijn aangegaan en één der partijen deze, na opgave van redenen, met in achtneming van de opzegtermijn van 2 (twee) maanden, schriftelijk opzegt, dan is de Opdrachtnemer volledig gevrijwaard van de werkzaamheden die het maandelijkse abonnement inhouden. Eventuele werkzaamheden zullen dan enkel na ontvangst van een getekende offerte worden uitgevoerd.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1: Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen, bij gebreke hiervan zal opdrachtnemer ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid ten opzichten van de te in acht te nemen termijnen.

6.2: Indien Opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3: Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.4: Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

6.5: Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

7. INFORMATIEPLICHT

7.1:Opdrachtgever dient Opdrachtnemer terstond te informeren als Opdrachtgever:

A. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen

B. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.

C. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.

D. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers Opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd.

E. In staat van faillissement is verklaard.

8. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

8.1: Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.

8.2: Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

8.3: Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

8.4: Opdrachtnemer heeft het recht  de stukken, boeken en (zakelijke) documenten te verplaatsen en deze gedurende de tijd die nodig is tot het vervullen van deze opdracht, onder zich houden. Opdrachtgever en zijn personeel zullen steeds het recht hebben deze stukken te raadplegen.

8.5: Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de Opdrachtgever.

8.6: Opdrachtnemer is gerechtigd om indien, na overleg, werkzaamheden in rekening worden gebracht die buiten de strekking van de opdracht vallen hiervoor een minimum van 30 minuten van het standaard uurtarief in rekening te brengen.

9. GEHEIMHOUDING

Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking -verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

10. OPSCHORTING/ONTBINDING

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met Opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, indien

A. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

B. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door Opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

C. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.

D. het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.

E. beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.

11. BETALING EN PRIJZEN

11.1: Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtgever aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Opdrachtgever aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren en facturen digitaal (per mail) te versturen.

11.2: Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3: Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.

11.4: Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van Opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

11.5: Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

11.6: In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder Opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

11.7: Opdrachtnemer is bevoegd redelijke prijsverhogingen door te voeren. Opdrachtnemer brengt opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

12. RECLAMES

12.1: Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de  stukken of de informatie waarover Opdrachtgever reclameert te worden ingediend.

12.2: Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 3 dagen na ontvangst te worden ingediend.

12.3: In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

13. LEVERINGSTERMIJN

13.1: Is de Opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, Cq; de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

13.2: Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

13.3: De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

13.4: Ontbinding is slechts mogelijk voor zover van de Opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1: Voor alle schade van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.

14.2: Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.

14.3: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.4: Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.5: Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

14.6: Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de Opdrachtgever.

14.7:. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

14.8: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

15. BOEKHOUDPROGRAMMATUUR EN SOFTWARE

15.1: Opdrachtnemer gebruikt alleen legale software waarvoor de Opdrachtnemer over de juiste en geldige licenties beschikt.

15.2: Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever (online) software levert danwel toegang tot (online) software verleend en/of regeld danwel aanvraagt bij of via derden dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van je de juiste licenties en voor de betaling daarvoor.

15.3:  Indien (online) software, zoals genoemd in art 15.2, niet toegankelijk is en hierdoor schade wordt geleden door de Opdrachtgever is de Opdrachtnemer hiervoor nimmer aansprakelijk.

16.VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden,welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

17.INTELLECTUELE EIGENDOM

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

18.TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.